Jornades d´iniciació esportiva

Objectius

Iniciar als nois i noies en la pràctica esportiva de diferents esports que habitualment no es practiquen a l’escola i, a més, conèixer i relacionar-se amb nois i noies de la seva edat de diferents escoles de la ciutat.

Les activitats estan programades amb una periodicitat d’una jornada cada un o dos mesos i consistiran en la realització d’exercicis i jocs de cada una de les activitats, adaptats a la seva edat.

Assegurança dels Participants

És condició indispensable que tots els participants estiguin acollits a l’assegurança obligatòria que cobreix l’assistència mèdica, la responsabilitat civil i indemnitzacions en cas d’accident, segons estableix el conveni.

Inscripcions

Cal fer una relació de participants inscrits a les activitats de tot el curs -llistat en suport informàtic- i també el full de previsió de participació a cadascuna de les jornades i lliurar-los al Consell Esportiu. Aquestes dades serviran per tramitar l’assegurança.

El dimarts anterior a la realització de cada jornada caldrà fer arribar al Consell Esportiu la relació definitiva de participants en la mateixa. Prèviament, heu de consultar els torns lliures abans de notificar als participants l’horari de l’activitat.

Elements Comuns a Cada Jornada

Els adults responsables de cada grup de participants hauran d’acompanyar, en tot moment, els esportistes en les diferents rotacions i activitats, així com anar degudament identificats com a tals.